NOMINERING

Er det viktig at spillerne blir nominert i riktig rekkefølge?

SVAR:
Ja. Nomineringen kan blant annet være et utrykk for egenskaper som ikke er like enkle å måle gjennom uttakstreningene (motivasjon, treningsvilje, holdninger, osv.). Vi bruker først og fremst nomineringsrekkefølgen for å kvalitetssikre uttakene. Dersom vi ser at vårt uttak ikke stemmer med nomineringen vil vi i enkelte tilfeller kontakte klubben for å høre om det vi har sett er representativt for spillerne. En ulempe ved å feilnominere er at dersom SUP-trenerne ser at spiller nr 1 ikke har inne nivået som kreves, kan han lett trekke konklusjonen at spillere rangert lavere heller ikke har inne nivået. Vi oppfordrer dermed nomineringsansvarlig til å bruke litt tid på å sikre at nomineringen blir så riktig som mulig.

Er det mulig å få med flere spillere om man nominerer inn ”noen ekstra”?

SVAR:
Ved å nominere inn for mange spillere risikerer man først og fremst at uttaket ikke blir så riktig som det kunne ha blitt. Dette fordi man gjør en allerede uoversiktlig situasjon enda mer uoversiktlig, og dermed jobben unødvendig vanskelig for SUP-trenerne. Dersom klubbene nominerer inn for mange spillere vil flere spillere ikke bli kalt inn til uttakstreninger. Videre vil hver spiller få færre økter å vise seg frem på, samt mindre bane å spille på ved hver enkelt uttakstrening. Vi oppfordrer dere til å nominere inn de spillerne dere mener kan bli virkelig gode. Om alle disse overbeviser kontakter vi ofte klubben for å høre om spranget er stort til deres neste spiller.

Hvordan vet man at nomineringen har kommet frem?

SVAR:
Når man sender inn nomineringsskjemaet via nettet skal det komme opp en bekreftelse på at påmelding er sendt. Dersom påmelding ikke går gjennom vennligst gi oss beskjed. Systemet er dessverre ikke laget slik at dere får kvittering.

Hvorfor velger vi å dele enkelte årganger i to: en for de født f.o.m. januar t.o.m. juni, og en for de født f.o.m. juli t.o.m. desember?

SVAR:
Innenfor så godt som all aldersbestemt idrett hvor det foregår utvelgelse av spillere, ser man en klar skeivfordeling i forhold til når på året spillerne er født. På våre SUP-grupper og kretslag har spillere født i første halvår vært kraftig overrepresentert. Dette er selvsagt ikke ideelt, da sjansen for at den neste toppspilleren er født siste halvår selvsagt er tilnærmet like stor. For å sikre at flere spillere nomineres inn fra siste halvår, samt at disse får en fair sjanse til å kvalifiserer seg til endelig SUP-gruppe, deler vi enkelte årganger i to. Med dette får spillerne konkurrert mot spillere som er mer jevnbyrdige med tanke på erfaring, fysisk og psykisk modning.

Ved å dele årganger i to er vi klar over at vi splitter enkelte spillere som normalt spiller og trener med samme lag i klubb. For å unngå at dette skal skape unødvendig usikkerhet, samt logistikkproblemer for de som henter/bringer, vil alle grupper som todeles trene parallelt. G98 vil for eksempel trene på samme dag, til samme tid, og på samme sted (hver sin banehalvdel).

Hvordan går informasjonskanalen når endelig uttak er ferdig?

SVAR:
Når uttaket er gjort (etter 2-3 uker) vil uttaket sendes fra SUP-ansvarlig til nomineringsansvarlig i klubb. Nomineringsansvarlig underretter klubb, spillere, foreldre og trenere. Vi ønsker at informasjonen skal gå nettopp denne veien slik at spillerne kan få informasjonen fra noen som kjenner spilleren, og bedre kan legge det frem for spilleren på en god måte.

UTTAKSPROSESSEN

Hva gjør man om man er syk/skadet under uttaksprosessen?

SVAR:
Dersom man er syk/skadet under deler eller hele uttaksprosessen gir man beskjed til SUP-trenerne om dette. Hvis SUP-trenerne klarer å gjøre en vurdering basert på de øktene spilleren deltar, gjøres dette. Om grunnlaget blir for tynt får spilleren mulighet til å vise se frem på 1 – 2 økter etter oppstart når spilleren er sykdoms- og skadefri (forutsatt at spilleren er tilbake i aktivitet i løpet av de første ukene etter uttaksprosessen).

Får spillere som ikke kommer med i endelig uttak noen tilbakemelding på hvorfor de ikke kom med?

SVAR:
Spillere som ikke kommer med i endelig uttak får ingen personlig tilbakemelding. Dette fordi SUP-trenerne ikke har kapasitet til å gi konstruktiv tilbakemelding til så mange spillere med tanke på den korte tiden vi bruker på uttaket. Ofte er det slik at de beste i gruppen utmerker seg umiddelbart og dermed ”tas ut”. Deretter har man fokus på de neste som viser spennende ferdigheter og sammenligner disse med hverandre. De som i minst grad klarer å vise sine ferdigheter blir gjerne litt usynlige og kan i enkelte tilfeller være vanskelig å si noe om.

Hvordan kan vi være sikre på at vi har tatt ut de riktige spillerne, spesielt ettersom uttaksprosessen er såpass kort, mange spillere deltar, og vi benytter småbanespill på de fleste uttaksøktene?

SVAR:
Vi har ingen garanti for at uttakene vi gjør er riktige. Derimot har vi mye erfaring med kartlegging av spillere, og trenere som vet hva de skal se etter. Erfaring fra tidligere uttak viser at vi ofte er svært enige om de 20 første spillerne, mens diskusjonene kommer på spiller 20-30. Disse spillerne vil også ofte vies mest oppmerksomhet under uttaksøktene. Vi benytter småbanespill på de fleste uttaksøktene for å ha mulighet til å få kartlagt alle de nominerte spillerne innefor tiden vi har til rådighet. Selv om vi gjerne skulle sett spillerne også på stor bane, føler vi oss allikevel trygge på at vi klarer å fange opp de riktige spillerne. Vi er for øvrig oppmerksom på at enkelte ferdigheter vanskeligere lar seg identifisere gjennom småbanespill. Dette gjelder spesielt spillere som har ekstrem toppfart, og spillere som er dyktige til å dekke store rom. Vi har ikke mulighet til å mene noe kvalifisert om spillernes holdninger og treningsvilje, og støtter oss dermed på at klubbene gjør et ordentlig forarbeid med tanke på å nominere riktige spillere.

Kan foreldre/trenere/andre være til stede på uttaksøkter og sonetreninger?

SVAR:

De som ønsker å observere uttaks- og SUP-treninger er hjertelig velkomne til dette. Under uttakstreningene er det ofte fint for spillerne å ha med seg noen trygge støttespillere, da spillerne i liten grad får konkret tilbakemelding/oppfølging fra trenerne da disse bruker all sin oppmerksomhet på å observere spillere.


GJENNOMFØRING

Finnes det noen kuldegrense for når vi avlyser treninger?

SVAR:
Vi avlyser trening når det er meldt om 18 kuldegrader eller kaldere. For øvrig kan det også forekomme at treninger avlyses ved færre kuldegrader om vinden tilsier det. Ved avlysning er det SUP-trenerne som gir beskjed til de berørte.

Kan man med sikkerhet vite hvilken gruppe man blir plassert i (gjelder bare G01)?

SVAR:
Nei. Vi plasserer klubbene først og fremst etter geografi og reisevei. Ved stor ujevnhet i antall spillere på hver gruppe kan enkelte klubber blir flyttet for å balansere gruppene. Berørte klubber vil bli kontaktet i forkant om flyttingen er ”dramatisk” med tanke på reisevei.

Hvordan stiller SUP seg til trening ift sykdom/skade, bursdag, ferier, konfirmasjon, mm?

SVAR:
Dersom man uteblir fra trening skal SUP-TRENERNE informeres i forkant. Sykdom/skade er selvsagt gyldig forfallsgrunn, samtidig som vi har forståelse for at spillere må stå over enkelte treninger for å gjennomføre konfirmasjonsundervisning. For øvrig skal SUP-treninger prioriteres.